نیاز مندی های سبک زندگی - سلامت و زناشویی http://www.niaz.biz 2019-05-25T20:40:21+01:00 text/html 2018-09-27T11:02:32+01:00 www.niaz.biz ایران تو یارانه http://www.niaz.biz/post/5 <a href="http://www.delgarm.com/news/other-news/164485-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B7"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">زمان واریز یارانه نقدی شهریور ۹۷ - دلگرم</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30 bc">www.delgarm.com › <span dir="rtl">اخبار</span> › <span dir="rtl">اخبار گوناگون</span></cite></div></a><span></span><span></span><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://www.delgarm.com/news/other-news/164485-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25B1-%25DB%25B9%25DB%25B7&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">Sep 9, 2018 - </span><span dir="rtl"><em>زمان واریز یارانه</em> نقدی <em>شهریور</em> ۹۷. <em>واریز یارانه</em> نقدی <em>شهریور</em> ماه <em>97</em> دوشنبه 26 <em>شهریور</em> صورت می گیرد. نودویکمین مرحله از پرداخت <em>یارانه</em> نقدی (<em>یارانه</em>&nbsp;...</span></span></div><div><span class="st"><span dir="rtl"><br></span></span></div><div><br><span class="st"><span dir="rtl"><a href="https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/400062-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">علام زمان واریز یارانه مرداد ماه 95 | خبرگزاری ایلنا</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">https://www.ilna.ir/بخش...4/400062-اعلام-زمان-واریز-یارانه-مرداد-ماه</span></cite></div></a><span></span><span></span></span></span><div class="g"><div data-hveid="CAkQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwAHoECAkQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://www.ilna.ir/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C-4/400062-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">Aug 13, 2016 - </span><span dir="rtl">بنا بر این گزارش، در ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۵ در تاریخ ۲۶ هر ماه <em>یارانه واریز</em> گردیده و <em>زمان</em> پرداخت <em>یارانه</em> این ماه نیز ۲۶ مرداد اعلام شده است . مبلغ <em>یارانه</em> نقدی&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAEQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwAXoECAEQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="http://sahebkhabar.ir/news/27416087/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1397-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">خبرگزاری تقریب - ​زمان واریز و برداشت یارانه نقدی مرداد 1397 اعلام شد ...</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">sahebkhabar.ir/.../زمان-واریز-و-برداشت-یارانه-نقدی-مرداد-1397-اعلا...</span></cite></div></a><span></span></div></div></div></div><span></span><div class="g"><div data-hveid="CAEQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwAXoECAEQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://sahebkhabar.ir/news/27416087/%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2-%25D9%2588-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-1397-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B4%25D8%25AF&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">Aug 16, 2018 - </span><span dir="rtl"><em>زمان برداشت یارانه</em> نقدی مرداد <em>97</em> طبق آخرین خبرها از سازمان هدفمندسازی <em>یارانه</em> ها "<em>یارانه</em> نقدی مرداد <em>97</em> از بامداد روز شنبه 1397/5/27 قابل <em>برداشت</em> خواهد&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwAnoECAcQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="https://www.khabaronline.ir/tags/1255/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">توزیع نقدی یارانه</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">https://www.khabaronline.ir/tags/1255/توزیع-نقدی-یارانه</span></cite></div></a><span></span></div></div></div></div><span></span><div class="g"><div data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwAnoECAcQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://www.khabaronline.ir/tags/1255/%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span dir="rtl">میزان نوشت: هشتاد و نهمین مرحله <em>یارانه</em> نقدی مربوط به <em>شهریور</em> ماه سال جاری <em>ساعت</em> ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷.۰۵.۲۶ به حساب سرپرستان خانوار‌ها <em>واریز</em> و قابل <em>برداشت</em> خواهد شد.</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAUQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwA3oECAUQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="http://www.akhbarbank.com/news/61797/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-97-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک - زمان واریز و برداشت یارانه تیر ماه 97 ...</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">www.akhbarbank.com/.../زمان-واریز-برداشت-یارانه-تیر-ماه-97-اعلا...</span></cite></div></a><span></span></div></div></div></div><span></span><div class="g"><div data-hveid="CAUQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwA3oECAUQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://www.akhbarbank.com/news/61797/%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AA%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-97-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">Jul 16, 2018 - </span><span dir="rtl">هشتاد و نهمین مرحله <em>واریز یارانه</em> نقدی خانوار برای هر نفر 455 هزار ریال <em>ساعت</em> 24 روز 26 تیر ماه سال <em>97</em> ...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAQQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwBHoECAQQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="https://www.salam2day.com/2714/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF/"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">زمان واریز یارانه شهریور ماه مشخص شد-امروز سلام - قیمت طلا 30 شهریور 97</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30 bc">https://www.salam2day.com › <span dir="rtl">خبری</span></cite></div></a><span></span></div></div></div></div><span></span><div class="bkWMgd"><div class="srg"><div class="g"><div data-hveid="CAQQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwBHoECAQQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://www.salam2day.com/2714/%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5-%25D8%25B4%25D8%25AF/&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">Sep 13, 2018 - </span><span dir="rtl">هشتاد و نهمین مرحله <em>یارانه</em> نقدی مربوط به <em>شهریور</em> ماه سال جاری <em>ساعت</em> ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷.۰۵.۲۶ به حساب سرپرستان خانوار‌ها <em>واریز</em> و قابل <em>برداشت</em> خواهد&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div></div></div><div class="bkWMgd"><div class="g" id="imagebox_bigimages" data-hveid="CAYQAA"><div class="e2BEnf"><h3 role="heading"><a class="iu-card-header" href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;ved=2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBCwBHoECAYQAQ">Images for ‫زمان واریز یارانه شهریور 97‬‎</a></h3></div><div class="rg_r" style="margin-top:3px" id="iur"><div class="AX4s9b kno-ibrg"><div><div class="img-brk" data-nr="1" style="overflow:hidden"><div class="birrg" style="margin-right:-8px;white-space:nowrap"><div class="tZW6Bd rg_el ivg-i" style="width:118px;height:90px" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD0ASgAMAV6BAgGEAM"><a class="bia" href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;ictx=1&amp;fir=pvrz5t-D4l5pwM%253A%252CwGcqN5rDjuD_cM%252C_&amp;usg=AI4_-kRuQcPGH7EH9LIFgXaPXW1k_OV79g&amp;ved=2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAFegQIBhAE#imgrc=pvrz5t-D4l5pwM:" id="pvrz5t-D4l5pwM:" role="link" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAFegQIBhAE"><img id="dimg_1" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFoAjgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAFBgMEAQIHAP/EAD4QAAIBAgQDBgIIBAQHAAAAAAECAwQRAAUSITFBUQYTImFxgRSRMkJSobHB0fAjQ3LhFSQ0YgdUgpKisvH/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMABP/EAB4RAAICAwEBAQEAAAAAAAAAAAABAhESITEDQVET/9oADAMBAAIRAxEAPwAfmXbeOMGLKqcNb+bILD2X9cKdfmVdmDh6uokkufCOC+wG2GfKeyN9LyrcH69Qth7Jx/7j7YPMmU5MBLMQ06iwZ7Mw8lHBfa2OjSFK/Y567/CFir6eSMR7QtJsWT04i3ngjX5jTUS6p5Qp+zzws5n2qnm1JRr3SH6x4nCxV1upiZHaVz54m5IahrkzuqzKV4ctRYwu7SObWGIlpqaJ+8q5TVS9XPhHt+uF7JlrnqTLFC5jCnXZdlHrglS09VmE6wwAlnYKpPAE7D8cAx0LKcgyqpyumzCvE0c0/jBiawC3sNrHkAb+eNm7IZLUOBTZnUKzk6QWR7H0sMMNTQNHTwwUkYaOni7tASBwAH4DAukpFpVgi0hXgLmyrZU1cFHla3yw+CKxSaF/Mv8AhnLMo7vMKafS11jqIWTcemrASu7F9oaW4Wg79BzppFf/AMb6vuw1Zrm9VTVCChq20kb28Q1E8OlvThgxWZ29JTu/cmZ0XUEBAJHM35fLAxaGfn+HMcqy+WGob46CWBxsEmQo3rY49X5g1HIadpWZRvHp3Y+Xnjp8Gd09bRo1RGVjKklJQGAANt/mMJWdUWX1uYCoy+lEKjwl0J0t6LwGOf0hu7LecqVULlDJWosiOoCOxYAm9r8vXFqnijiGpbC5u1ufniWWH4dmjkYNbe4PEdcC6qolKMKWGSUjjoF8Rp3RVvWyfMK+OK41qo6k2wK+PWzOWXc7C/Th+vy6Ypy0U8r66pHF+Tgrbyx5afS3dsu5HhLHiOhw1UTbZvLXMwstzgZmLzPELiw1D8DgosCrtqK+RHDFTNCFplAN/GPwOGT2JLg65p2qqJ7rSjuE6jicLFTXhmJZzI/zOIKKkrszmEUKOzNwVRhjouzVJRMv+IuZp/8AloNyP6m5e2OjbOTgBo6KvzWXuqeNj5KNh6nDBl+QUVER8QfjKgfyYj4F/qb9MG1hYxCIqlNTjhTwc/U88WEiSJLACNegG5wcaBZUaCSVQk2lIh9GnhGlB69cFuy+X99m8WkgdwDKEHAW2H3kYHTzFVsoCL95wR7LZ1Q5XLUCrE/eT6VVo0DWAvtxvubcAeGCEakrptLtBV08o1FQveLe++29rbWve/PFmoolkAeEL3tyS/W+5+/ASeiyOaXvvixTvYk96zLxP1gw2+fM9BjMOWO666GojmSw8ULX/wDQnr93ph8kUjCvpVTLoaiSWqSBJO6kIcre2oHc2B368MYgT42Z01gpKr+I8AOAt74u0tPU5bGIYNSMd2W4bfhw48sRVWZGCArPTqoaRASg0EksOowuTKOTI807Nd9EY6aZFU2BUrYEffgGclzaii7in0zJa2oMAw+eGd83gNiUlHsD+eKdVmcbLpiZo2vuWjJ2wrhl0EfSSFKryDNJLCTuokvdiCWJ9Ti3R5fTUZ0yBbfaI3vgjLm02vxTUxj0k3GpN+QuQenTGrywygFJYrtyD3354aPnFBbcumklFqTVG+pPW4wIrclpJgfiIEsNw0fgI9wcNlNE6U4jmWMW4AdPPEM0SXK6Rcja/MY2KIttcONZgaqmqZqWZvHE+m45jkfcW+eIK6jr46GOpqKWZIXfSsjrYMbE2F+OOto2UZGtRnWZZZ8fWwKqwKouuxNmYeW2+OYdsc/re0tX8VXSXs3giUWSIdFH54hJU9Bu1s6FDG4i7qGNaGmP8uL6b/1NizBAsSWiQRrzY8/1xIoUctTc78BiCerjU2JLsOQ4DFyZMGCi6cObtipPUr9XxN9o4pz1TSXMr2QcuWKM1USPCSqfaI3wrYUixUVIB8TXbkMUPjXhqEkQ+NGDKvmDfjiCXW3HYXv6/rjNNPDFUoXIRQwLNpDW9Rwt5YnNtK0VgobyHXPMuhqdL637qRNaaHI24+m4IHucD4ssWBKeSZHjn06S2m3h+qNXXDgMwpJaamrIgrLKBo0WspvptfgLGwxpBWCeoWeaHuoRGSsrgWANju17b9PK998dEYqUchf606FeZ8+glCUOcTxR2ACtIZCP+hgwwRkzTM4YYzM1MQWA1TU/Hhv4CByHDE2b1eXtRzxUX8Sd90aP6Ia9xudreQxrS5nXfBRxloy9tJYKWO2244X64DVFbsIxSaoqc19HTq8zFbrFYA76bgm4v0PPGKmDLl/1EUCcyQ+k4HSw11WCkjuSRdQbbHax07+vDGaTKpHiHxTpFMpIdQBe4PH39OGFEaIahMj1EapWa38tnPy/fLA6ogyR+E1XEP8AdHqH3C+CtRT5ZFtLVSyNw0qT+QwPqf8ACN9VNVG32jYfMvhkw2YgaljpxDBnQTfbWe6+5v05c8TtHmbIXiqo5EvcDZx87D9jC3WVlCaswU9MYkTdrtckn3PnjWmrfgWaaJIGQkXEovc+R4g/u2EfpToP821YdLzz1Pc1tOI7gqJVJ0n53wkdosiTuPicu8I77RJBJt3bWPDjtsdsNFP2oSobu/h1hbVbVLU+EDrcr91sQdqwHyyOVzT+OZbOviv4W588ZtNEnGi7NUySqQDoXpgfJUAD+HYnryxBPUu4O+3S+3viIAEh3kazLYIOPr5e/tjGo8zvKQygMb2N+Qxg3AIJB6WxjxKvhFtVvO9sZ0fSJZzrAsvT35YxiOSN3sAeVhvw/tjC0oW3eXJA2A4/2/H0xchTYaiN+BvtjeSFkRmTfpfgMagjB2Ik76lrqJm0lAJIiADpBuGsCCOOk73xbbI8wq5O/wAwzDUqCxDjZR1J+iOPL5m2BnZTMnoZnotSqak3jlYD6fJD5Hl5+pwZzPSiitzCV3phpazoZDxOwHBb3Km+2Kw2qFbceInpsnpRu8jTEbEfS38+C8/Ph540zqsGURwNDTU3dPLZxIdxsbEcB1G42uMBhnpWWWkytDFHquWK+N9gL24D0tiSny+sq5A0gIZtyX8TW9PcfPGcUVjl9Cs2cyNAphSQahf+KdAF+qjAydqmqs6s3guVI8K+Y+WLapRUyhJZXmluAFjIdulr8AfcnG075m0iLSUsUEdt5WYOy+YHC/Ha2E4akehyh9CmeRYgLbLa+3K5xJ/h1BHxi7xurf3/AExirrIaWQvr1OfpKDcttxwJqMwkqgdMipGT9U7/ADxgbKnaimpZIwYFghnisUAO7Dmth7YTWqVkJvxGxB4jDkKGaoXVHEEB+u/PAXPezYWM1JqlikA4yWRT5G+JzinweMq6Be9XhcA4qZjvTgLt4wfuOKgqwr6GKkg2uu4+eNqyXXALH6w/A4lTTC2mhxAhiUKqjxNa7dT06c8YRCZfDY76WHL9/rjaKNQGWRA4vdVbgPX0t/frMp7yVkLN3iLe2nhvyHtyxcgadzTUsYQgWDbFjex9eXt88SJGGlKgLccRbYg4lijKJ4ovDsQG20nz+7FqKlZ2VpXOog6bDYDy5Dj/APcPVmKbU8MSaGVFVfFpFrL5k8vQYmpp4pZzC7KJNOoDhsfLljYQ94XCCxU3KuNNjfY78ja+CGW5GqSGolAGvdiFsd/w/H0wAgPM4lVbJfSDfwm1vfl7b4bezmbJnWWSRVEirUxbTXIFwfrj1O/rfywC7UoAqiOyqosAMK2WZlLlGYx1UQ1BdpE+2h4j987YF4szOrRRUlGoFLGNCDbwhVAsOJ4n6IOIkkSupnjMn8P6oRDGAPqm3MfMG2A8k0mYxxzUkjSRSRkx6WKab8G9iLEHzxVrc0pMpf8AybxyTyDQ2k+CMD8TfhfF6VCKUnLQQzikpYsuYCTu51F42vux6W6H7uOKFJmdbUUzCZ9Gm25Fmbbn+9/bFGM1VfOW8cslt2PAe+ClNQw00Iq6yVFjXcyyNZQP9tuPLE2X+bIYKd5dkuo4l23JPpiWc0WTxmornVWJ8MROp39B+f4YA512yURVMWQroIBvVOLt18IPD3+WE2GsmmqO+qpXllfdpJGuTiUpCqSbocs17VV8yFcthWmTm7ENIfyGF6aEVSd5Uu00x4tIdRv03xPHKrjcDGkxELq1tmNiAOWEj6b2PPzTjoB1FGyOxUALyxUmLxx6SRa+GaoEToQjBsAswjsmw4N+uHkkQSZ0iSm1R6+HU/Z6HFiCOx0kDWLXAPA+Z5eg+eLVAATYi4va2K1N/qB5wLfz/d8UqgmArPGJCGaKxBTSVGkcbDl1BxbggqJNMUXiH2xxI/LzJx5tzTLyLtcdbWtg/Qqq0SEAAljcgeeCEr0uWxUoDEBn4+h9+J8zvjFTMFU74tzk+Lc4EVJvIb9cEwEztjMrMeWEeukCMbHDjnpNoxfYk3HXCFmRJZ7nmcTmCxm7A5+I6psmq7GnqiTCW4LJ9k+TD7/U4a17O0zVLssNovqwg2sx1A38gCu23DHMMpAEEjADVqIvz4Y6v2nlli7KNLFI6SNGmp1Ygm9r740JaoF0Us0zvLclj7iNI6irT+VG38NCN7seu3rjnme9oKzN5i08xYDYBdlX0H7OIswJEKgbAtvbAvnicpNgbbL1FJEkEwmaylTiqJ0WIKbll4EHEE30rcrYh+tgLgI/oeoKq9g1wehwVWQMPFY4WqRmKREkndhueV8GICeuJyVM6oStElSA2ojbFOvTTRxk8Swv8ji5J9H3GIs2H+WX+sfgcYMuM//Z" class="rISBZc M4dUYb" style="margin-right:-24px" title="http://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/236360-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF" alt="Image result for ‫زمان واریز یارانه شهریور 97‬‎" data-atf="3" width="142" height="90"></a></div><div class="tZW6Bd rg_el ivg-i" style="width:118px;height:90px" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD0ASgBMAZ6BAgGEAU"><a class="bia" href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;ictx=1&amp;fir=_xJah9vxY_0cmM%253A%252C34XGC_-GwaImqM%252C_&amp;usg=AI4_-kQcylwINzoSqUsosO5VIImfNPLV7g&amp;ved=2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAGegQIBhAG#imgrc=_xJah9vxY_0cmM:" id="_xJah9vxY_0cmM:" role="link" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAGegQIBhAG"><img id="dimg_3" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFoAhwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYBB//EADwQAAIBAgQEBAQEAwYHAAAAAAECAwQRAAUSIQYTMUFRYXGBFCIykQcjodFCscEVFjRSYpIXQ1RyssLh/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDAAQFBv/EACsRAAIBAwMDAgYDAQAAAAAAAAABAgMRIRMxQQQSFQVRFCIyQmGhkfDxI//aAAwDAQACEQMRAD8As5NU1dV+JM8cDOkIOtla4Gmwvt47412fUlZLl2YBmhjgdCQqgl2wOoKGr/vC2c00KtDUayJCQBpKrY/pgXx7mk9Tw+tZFKqw0lWDNy5Abr2O2D2rcPfJYC34d0JpstrVqbiUyaXUntpH74B8BzT8I0+YUNXQzfn5kwpybLqS1774hyx+bVRSJLOYaum+JCO1rEkf0wTqKSCr0ioiEun6dVzbHn9R19OhPTUSkacp/M2VfxBqKmLjPh2reNnpqRWmdV6XOw3wa41rJM34HqJaMcp2KaXuDY3GwxQqIIZUWCp0lWNkjkb6iBewB67C+GimpikdCeWqNukLPYEA7m3gCRviPkk39LKKnFRy8hzIUk/4d0yM8fOFLu0iAi9+pGJOGnXPsuvWStKifKY3VbEbjAJaeOKPkoLRrsFDHT7YVPTxUaaaZeUp3IRiMJ5SPdezsHTXa1ybXPJ1y3IK2aBd4adtCp422xlOAop854CkgqKiQyTl0Z5uo33xDORAsjyTWjVbu/M+UD1wkBiXQhZAu2lWItinlaaX0sRUXtcscJVkL5pWZXFWNJBFM66FjsC/U7+HUYB12SRL+IzxyTXo5lERjX5QoZSQNvTFynoKSllaWmgSKRzqZk2JOFLS0ktSGmWNqkjWupvnIXa49NX64y9VpvaLBotcmkekyLKctTLqyaJo5lMZaR92Ht/TGYziGlyrhP4TIo544EqNcjbgG/gT17YdPl1JVMhnp0lZPo1C5HpiaSFJYlilGuPYhSxIt1GF8nSas4uw6ptbblcZLz/w6zGsjVxX1EDSc0ObnT0PrtgbkElNS8EZLV01PGa2eTmSyBAzDrfY/bBDLs3FHW1eWSsgotccYi032ZQSPLvixxtk9LDQZXluTqlKsju6lR/CFLY9CFSM4fIyUoSvdg18+ZPxCrHEdoqfL0uhWxZmK7298LBHh+nyGqyv+3q261RjSOd3b+IWFxbx2x3DOMvtYVKP3GlpVEHDMUdPpZ2pfy1ZvqJW9seccPZJV59wfnWXKixVE0ym/wDovf8ApjQ8Rg5VmeU00DssAUBZZTe5O38sRTfEcHTJpq4JeeiLJFpIa1zuPvgurZSS2QXRdoSfJA0ElHxDT0skYj5WWhFUG+wKjFbM88igzOno45441jrI46sPIFZkZdwB/lGoEm43A7b4KZut+MFlU3Q5fsSd92U4dWUtPXQPBWQrLG4CsDcGwIIsRuNwDse2PG6mpTp9W5TXAXGUqdosAcx14jjgpaFXTLKOVaaOGXVzVKDSLk7G5Pn697kdTFUZ3lVWTylqMulsHIBB1qdPqPm+2JHoZctpUp+HaGjjY3vNNM35ZJFzY3LbKO56dMPrsnpayhp6epplrXp9IRpZmiJuRrYsu++7Wt1w8qtGVs74/wBIqFRX/kkpqtqumr+Yy0bU80sJnjcOEUKGElztsrAn0PTs2szWKLKfj6NoqtAENjIFZlJAY22+a1/lsN+21sRPVZfw7lcCVESUws2mmgJm1Ek3szDe+27W8N7YpUPD9PFLDVtklMJiwmKvWODCSWbTo0kfINA8L9ttpxpUm25YV8bZGc5pJLfn8HeM6kRQGhmp3MLFJRUX2LK41Lbx07++JsizibM8wnhlnppzJGKiLkIVMV2sY2uBcjUu/rv4WYYq+epkqM1hhEEIvBSU781ne4Osna5FrAbdTt4tySFlrJswfKosuBAjii5SpI66tTM9rdSFt6Hr1LS0l0/a0sAXe6qkggk0cnwzRB5YZ9xNGAVRdOoM297Hta/7g6WuafiZVq4kpZ4qaeEoX2P5isliet1N/PCgy7iHL4lpMvzKhkpIxohaqjPMjQdAbIQbDzPt0xbbIqWqpUTN7184Yu07ExkkgCwCkWWyqLeV8Tj8PSTys4xljPUm1ZbE9HmC1dVJGsafDCoemWUSBtTqmograwBGq256b9cdyeZJsvQJR/BclmgNMf8AlFT089iD79+uK0mVRUJSoyWhh+JRdCxyVLpELKVDFd9TWJHUHfxxdy+GaCkC1cyzVLkyTOosC5tsPIAKo/7cSr6Gl/z5t/bD09Tv+YzNdz3z7MOQFBjeN7nwWMMf54O53mDZlnq5e1PMEipJBDJqAVGMfXbe3ribI8ip834hzMVMjqoVflQ2Juig4rZXR0FFxytQlUJC7SwtG1/ywFsL/bHudN2qlF24Qk3Jtog/BVIayizWGeAyIsirdxdWt4YWK1FxJJkWcyZfSUEVPAKqSJuSSQx0F9Vj4nHcdBNmg46Snrs8yOgkZlMEwl2Qkt5D7YEfiO1TW8U5HRBDBFW/IrsNwQf2OCub1C0v4i5FQRlpHeJ5JWkN/l7YJV+X0vGk9FW0tS9PJlNYdiguSP6YCTymPK2O0BZ/JSZFxFGlTK+k0ugMVZtRuPD0xSp+L8jqXdIat2KfV+RILfpjdV9BlUuYwUlcOfVupZTIL7d8Znhbhinp6+qE+UlxMuoFlsAdTX/QjHFV6KlXm5SvcbUlBIGHi3JRLyviZNd7f4eS3304fDxTk86lo6piAbX5Ljf7Yl4q4HkXMYp6Omi+FMvMmZpALA7aVHU4K8L8L5YVanEa8w3d9YB3v0XwHTEpel9PhXZlXfIFg4wyhppIYa6QSJ9YWKQW/TEcPF2STuUjqpCQLm9PIB/44I5dwauRVHEGY5nHT1EOkvCgFiD1/lbFLg/IoM5qmmpqamjhpoGjeMgksW3BHvgP07p+7tuyinO1yFuM8hVtHxrlvBaeQ/8AriWfivJacAy1TC4uLQOf6YDcDcOUefNmtXUz09EIpDTaGF/nv2+2NJxxkGSUeYcP0hQSmun5R5dgSPG+M/S6H5FjWbeSu3E2Uqhc1LaQLk8l/wBsQrxfkjRGVap9ANv8PJ1/241nFmRZJkfDtVUU+WwTSRILrJLp+Um1ye2AtFwrQZnwOMwosvjgqpbyaFl1qbbbH2wfF0Nsg1pWB78V5MkBnaqfljqeRJ+2ONxdki0wqTVvytvm5En7YNZ9wzRjg8QUNHTNWSRjmXYXUWuSPPALJaXKuIuFMypaehhjlpYGEUQbVIxUXufew87+WN4ujzcOrKwc/D/NaKuzTMqqnkLQyaVUlCpb5QDsd+uB3A2VCbjbNJKgERwSM8S32Y6iN8G/wpyv+y+FIJK6JYqyZmY6wL2vtbxFsPyelii4mqYY678wqdSohBN2Ldcd8VCnFRZP5pXaM7xdJBQ8Vz14YxtHKqHSgYbxnt47jCxe/FLIxVDLhBOY2kkYNYfUQt7+uFjoi4WyiT7uCzmK8PVHEUPEB4ioviKaHQscdSm9vfv4Ym4az/JJs0zHNjmFLRx1jIopqiZEYOosWtfe+2PHcH+CM0/srPY30xfnjlCR0DGMnoVJ6eHvibYx6xnNDLNxFl+ZiWGGlp4zeR23kv2VRucW6nOWZfyNEUfTn1BCj2GMHxFPUQZolXJUVDJOmjZ2+Vh1A37jfbuMPlGZcTSRmCHmT0/ytyzZbHubmwvsft4Yhd3uuSUqreDZSxBZ4/imM/NBXmMTs3Qem5H38sDcnepNTFLT07mZT+YliCOxBvi7TvFS5ZDS1zJUzwqAyQOdK2Hd+23hiaYsqkV8qwI3zfCUwGpr92P79cDCywkecRxz1zR0cXxTzC0haRnsP8oUbe+G5FBDw7BWJTct2nl5ggQ3EQt9Orv+uFK080LU9NEYEKm0UO7P6nqf5eWKlJl6UMomq5GeXRpNLGwJPk7dBv2Fz6YKqXTtsFtkk1CssTzU9NTosZOqOniA0fxEnx67nFH4OgqK6irq5GmqMuJNKDLpjQk/U3jv2vbfEkmdSrLGkiRw0usqYl2C+fXffre/tiOoBhqzDIgtbXGezL3F/I2++NncW43MaGOojqaWptKlQmmX5y2oMLg398Myusq8i4bFLTyqFo4HCppBF1uccnbkgyaQ5C2Knqd9u3jb74r10qzZJUtFuj0zEehU/wD3ASDd2wEch4hr69CtTUwRyohcssShSPTc9MEMrzRq92FDmELMu5004Bt9secUtSkIiL/MtiCARsT2v52IxoeAJl/tKRQhLPEdJ3+XcE38Pfy8d81IkpvY1s1bP8K6zTRSxh+UY2iC6j3sRgdBmmW0WYUnxckdIrNIymR1VQbL3NvD9e2I83lEMIkc6UWskYm4A2TwPXGL/EEjl0O4Iu5H2U4ZK7yXi2ng9EzPM+F8zMXxWc5e3KYsmmsQWJFvHCx4ThYsMLC97Y4GUmwYE+Rx3GMeh0k394eHF+YCoUWJ7iVeh9/64m4UzeeekfLpXdY4WJSK/Y9QfEg3xkuC81WmzM0zsRHU2UE9NY+n77j7YLZpKuU5/DWQvGIZyS63Bsw2YW9wfc4m1wSkrMK5ZSw6q/IJESORzzIKgi7WPTfz7+JB8saamjNBRpAkgkqo4jyhKLmUgdNvLGX4gV+RFmlI351PuGH+Q9/OxsfvixmtfUVWV0Od0YF4r8xQLiJri9/La3ocL23NGTSsHspzGsrcrV6hDRncSaU0tIPHxtbtthNWUcUjw0brUTR/XFCQzj18PfA3OczWp4fiq6Jyi1BALBradiSpI73Fsc4emooeHKaoomvUoNU6B9PMc/WG/mPQYGipZYZSyPp8vjC1VVmegxfOVjhkuy33Pv0w6lmjr6SLlquqMDQo8bdL+BH6jArMquQrNR5Usk5kY3v0Ud7efvgXk1bPRVeupJih1FHQ9evX2/fxxWUcY4FW+TTswGiJ11RuCFa9r7dPcX+2KEKalqqGYuBIHIJ2uD9QH3B9/LBuemWVCmwZjqVr9CNxv6/zOByxiZ4Zk0RtqALMAeWb2I+912P8WIqVxjEVtItO601UCCjG9iAe9utvXBjhJEhzGgkgnmCSsQxD9QL7HSbWuBi7xplrgxVkC7IeXJvba11N/wBPtiDhJOZU0CzksQXKjRruQ/qbeva32opXVyTVg/xMF+BRlbXrlkdGayhCUPW/v4fpjJce7RUA8C3fyXGy4hp3NMsD3shZU0i7N8h/h/i9PLGQ/EJCq0BYEFi/UDwTGW6L+xjcLCwsUGLVbw3UUsxvMqDVoBKMurc/SD9Wyi2m/wBQw5uF6tZNEjKskxtHG2zNv1UGx6Ene1remPUuh2xzucfPr1apbY6dFHlcvD0lJN+ZUxRym1g6MCOl7eY8v1xrV4cFblSGSZFnkWN7mInSwJbqWvuSwJN9jsB31K9/XDewwJ+p1ZJWwFUYlLLKSWmoVpqp1lCgrt3U9jfC4cpajJpKmNplmpJTdEtYoe36dfTF3CxHyFf3/RtCBMwopKKSkkpvyZPqVLLv4i3fGcj4VoxUNJJVVTKT9K2TUP8AUR19gMHcLGXqHUJWTNoQ9h6FI0WNECxAaQg7DwGKGY5fHVqrKFWVTsSO2LmFgfH1073M6EGSZfK8FAtPOdbp9Dr08r3+2FqjZpGYSEyb2JHy7WNsR4WN8fX9zaECaaVJ4XgmBeN10lj9Xqe18Boctkp6ineCVhHEWJUyMGa/+obgeWCeFjLrq65M+ngyT4qoklhadhoR9TBSbv8AKRudvH9MBuK8qkz34bkypEYtRbWCb3t0t6YK4WCvUK65DowMV/cqq/6yD/a2O42mFhvJdR7/AKNowP/Z" class="rISBZc M4dUYb" style="margin-left:-7px;margin-right:-10px" title="https://www.funjoo.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-96-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C/" alt="Image result for ‫زمان واریز یارانه شهریور 97‬‎" data-atf="3" width="135" height="90"></a></div><div class="tZW6Bd rg_el ivg-i" style="width:114px;height:90px" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD0ASgCMAd6BAgGEAc"><a class="bia" href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;ictx=1&amp;fir=9HcUNu-CdyJ54M%253A%252CQbmFQ1x9_O9laM%252C_&amp;usg=AI4_-kTx5ysLuo74lPwfyF3cTycnUTngTg&amp;ved=2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAHegQIBhAI#imgrc=9HcUNu-CdyJ54M:" id="9HcUNu-CdyJ54M:" role="link" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAHegQIBhAI"><img id="dimg_5" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFoAkAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAGBwAEBQMCAQj/xAA9EAACAQMCBAMECAMHBQAAAAABAgMEBREAIQYSMWETQVEUcYGRByIyQlJiobEjM8EVFiQ0ctHwQ0RTwuH/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAwQCAAX/xAAiEQADAQEAAwEAAQUAAAAAAAAAAQIRAxIhMUETBDJRUnH/2gAMAwEAAhEDEQA/AEbqamvuuOJqamprjiamoda/DPDd04nuK0NopzJJ1d22SIerHyGuOKNBRVNwrIqSiheaombljjQZLHX26W+qtddNQ3CFoKqBuWSNuqn9iPQjY6/TnBHAlr4SoQkQFRXuB49Wy4Zuy+i9vnqn9IPAVJxdTCSPlp7pCuIKjGzj8D+q9+o+YJwGiI4XoI/GiqqhVck/wo3GQcdWP9O+mRQ3+tSPkhqFYp9Xw5IlZGHpjb9CNL+emrrHcpKC4wtT1UA5eRvIeRHqMeeiO1yqtOgX0yTqe3WlHNI+8aUtnutvlrIKJbdeIhzt4X8qoA6j3+fT4nS4iYLJHIQMK4z89NgqrxjmXIPkdZNw4PpaxWlhXwHbfK/Z+I0Z6/7Bri/snVOLLI3/AHBHvjOuv94uH3+1Ux/FdBdRw7LS1SUlUCjsfqyDo47a91fDeEzA55wOjdDrSmWKeoMf7XsDDCVdP88ajVtnYfVq6ff8+lm1MYJxHVq8Y8yBrzUQCOYJGxdW3VsdRrvAHkMl3t5Gz8w8mztrHqfZZ6+BYnUKrZJD9dtXbikNDwyrOo8QQgL78aXfQ6ErQtk1NbFnsk1xiMquqrnAHme+tKt4WkjiBhKmQDpnZv8AbTHUp5oFLa0FdTWi9iuan/JyfAg/sddbQqWu70016tU1TSI/8SBgU5h6j1wd8HY4wddqBjNzgP6PLpxbULJhqW2qf4lS6/aHog8z+mn/AEdppeEbD7Jw7RoAu7uxyXP4mPU/01j8McT014t7WygqIqVpFPsFQoAD7ZKMPuyDfb03Gca2rHeJZ5TbrknhV0e2/SXby74+fUegbM/otv8AD1T8S0k6kMksUijeNgNz6A+etCOZ0jjjaSJquUF0CAsuP9u+sLiDhvkhmmtUX1mBZ0Unm9cJ27a+cKVqwGSCvYUzsoKxync4zk82B8tbxNahadeWM68Q2W3cRD2a927nZf5c8W0kW3VW8x2+a430srxwrV8MSKRN7ZbZ/wCRVKMHPXlYeRx5jY/pps/2tQeNNPU1XJFGVAiZcjOdmwATnPl5aoXVqSutM1MCr0tUrEMVIbPk2D0IPX1LA7ZxpVxq9o3HXH9FUankYNzbbHRBQ1UU0YBYdNK1r80sbQmJ/EGcsgyBjzxq9aLzmQKkoDjfzwfnqWoZfPVIYNZRx1SCKVAQpyjeh7a4JbFlfkIHN5A67292rKdcHJI3Gus8hWDL4EkZxkbZ0uacvBlwrWmRcrDE0T+NCrKqlubHTQNNDGtbFzKAsce/bR+sN3noZnkuqyQcmGUxjJGhGuohLEVQfxJPqZ7aoZDL0uX4CtoUSMZ8QBY1/KOp0JXW2ilRcKVJ0UzrJQUUcjtluXPToPIaE7nXzVTDxDsOg1mX/g2bHDcvh0gUdc62kqHkfBz2HloQs1UYH5GOM6KYJg8kWBjcb9tYtexk16NylErqAennqwlI/NleXfrga40bNLjl2XPrrZhjPKM76XuD0tKD0oB3A5jjddjkbg5G+x6emiqK9pcEgiuyNFUx7JXp1X/UP1yOnXQ/MrRyh87a6pUAghlyvroz2qX6M1xm1jGRQ3OSFlprkQrkDkmH2ZB65/rqXezRXBGePCTdc+Te/v30JWm8ez03stTGaqi+7g/XhP5e3bRLabnEqhEnWak6K+d07MDuNXR1mlq9M8/pzrm8fwEJaaS3zyxSeMs0hwvKQCSOoP7/APzoSCnklo4YyuQrK7BB93AA+eBnVX6RaYy25qulJFRDgkqeqd/dnPuzrCqOMKi4impeGmdahADUyNFlSTty7+Xnn3d9Ob2RKlbqAXjngh6e6VVTYiOSXLNBnpncgf8ANxjQlZ+GbtcOeeCB444jvIwOQfd108oLcJgRVCQSMuZDCxCh/Xfc/pqk7y2mYcipEygjAX6sg/21JdrfRTKpL2BPD9ynoWSKrHK42OOh7jRVIrVYR1YOHdcjYDr660JbDZ+JY/HgDU1Uu78nVT7uhHfWW9kvFmnMPKs9O2yToTjH5vwn9NT3m6irn02cZbuERpbXVRmNkYKcqwwRoPqEHiUsY6s257aalva2XK1RWy6ElgnIJHbHN6Yby93bQxxFwLXUM3tNsb2unCEFD/NX4dG+G/bTatNaxK+4hacX3EPN7PEpHJtg+mhWQ5XOt27yq1wmLRnKnlO3TGsieSM5HJ8dGTmcvH2iwMMgwT6jOiW2VIfkOeo0J61bNOVkVCeja1a1aCHjGLZ5Rkg/DRBG3LHnGhGyyZkGPI76J4iSm376kpFnMkkvNESebmGdlQnWO9/ho5RHXx+AT9ktsG1pV61a07NQpE0uNvFcjJ+R0p+Imuj17NeEdJeigjC4/L21rnzVfTPW/AbEFbBMRJTyAZ9DruXJmUqTG+MBlOM9tJq3XWpoGHhOSn4Cf20bW3jWmkRUqgUfuNGuVL4Ces16YeVV0r3gWleVXRU3ONyPQ+uvdgulto6eOAU5gUHDOibE+pA3/fQ9T3amqA8aShmfqqkcwxtgjWhRpU+DyR0jsXOA7jkA7knoNd/JSWNnPjz+oKUvdJJtQxtUqDuynCg+m/nqjd47jdZBSo1PTIy8yDwi7DH584z2xrvHRUNsokjuchYdfDiUsCepO3X369z3ikFIIEgeRVIKl5OQ53321RsStF4kDFVQ3jh2WCrecqjvyxzp+L0KnRTZL61ZTt7WAkyHl5l2SQ9u/bQ5Xy3C+VSiok8RYz/DgiU8oPqTnrjz1oQ22URIZGjpqdOrBsKD6Z8/hnU/9RU9EpS9m4xFy5rG6sIFgiquuA2Aw/0+uq1DervbI19oV3pycBZkyo9zDprrQWy31cz1bPPJFEdw+ynv6/rojglEdKsRjasp25lJCgsF/OB194GncocxlrQL1+A/eOH7HxnTO3IaS4Bd5YwOcf6h0cd/1GkrxhwddOGKgCtjElM5xHVRA8jdj+E9j8M6bNC60tzqo4JMJEzInbfYZ+Y1pVdZUV1FJHJTJVw4McsDJkSr1yR5/DpqfyfLp4r4G5TnUfmzXWCUwyq48iDrlqatJA74drFkqZOUjlY50YU1TyEK240reH5ZY5iYSCw6qfPRbS1lXL9iLfO/1htqa59lfO1gZq8MhzqVFBR1aYlgjkz+Mc376GeevAz4D4/Kw16S8VMJxLHIvvXWMG+a/SxXcG2ucHwqZYXxs0f1cfDVG1cCU8Z8WfmkkDZyxwB8NW/7xKHAdTg/DVr+2pZiEpI8ltsBs/HR2kDIf4e/4NmmlrYoo1qaccwk5ft9mPnnodHtrqKG/wBqhuFGufGj2J+6Qd1YdjpbXOIJTtPdZAVzkRA/aP8AXVTg7jNrDWVPjxPPRzgnwI2xyMBtjPyOs/wvp7QrpakYMlHVLzxyqxaX/qSNk+4DfbVOaO2W1QbvcYoz/wCNjv8ABBvrLpfpFrJ6vM9FElA31SkWS6g+eT1Py0NcT8PCip1vFsnastkx2kJ5nic/dfz+J9x366cP5TF+eoZVuuVsqaPntSmaAbPJy48I906j3nOvtw4dkr5o6p6vni8M8hB5lB8vh3HppV8MXOe13JayCVoiqkHl3DdiPMaZVj4mo7nN4duqIaa5MMyUDthJvUx56H/nfWbdcp8pQYe17LttaSgqvZqiPCVBHIcbE6uXqrS2QlYVdZZvwghU76tCshqlMMqiCoOwWZejeXx/fyzrOu8NWViaZedPEJb63NyggjGf10Z/qfNpV6GtA6cviKD7cpwO5J0W2+lWnp2MQA5F5EJHU43OsS0Ueal6heYgfUjVhuGPXWvxJcY7Bw9VVrYPssRKA/ekOyj4sRoKdv8A4Ka8UflnU1NTVogtW+qNHVJMNwOo9Roup79RuF/jCNvloI19Gs1Co1NuRmQ3kFQMc3oV89dRdIdvFUjPqpGl3apJFrERXYKeqg7HR3RkmJcnrpFSpHzbZbkrLZKuJSvx1cpLhQQRMKdo0XHUddeKOGLxgfCTPryjQ59IACvByjHNIQcee2hM+VYadeK0z79dmuVaeViYUOF3699VodUIPta0IvLVsypWIjptvWbtqk5X5GH1Tph8LWhQXMUqck4xNCcFJBj7y6Xlr/zCe8aYhVVETqoDbbgb9NIpexi+GVd+GaWzwMC68gLN6nr0+A20o7zUE3V5ImZeQjkIOCMeY05+MCf7EZs78vXSNrN6l8+uug6vgz+C/pIiqkjtXF784xyQ3EjJUfhk9V7/AD9Q0Ip5qFR4/wDjLawyJUPiMi/+6/qO431+YKL/ADSe/Tz+hiaWTh25xySO6RVWI1ZiQg5Adh5b76l78JT8kMi3mMO4UpmCVFPysmCUdWyDnz76Vn01XqVpKSy0xGI/8RU79SchB8sn5aYlqAjrKuNAFQTZCrsASoJOPfpGcfMzcZ3ksxJ9oxufLlGmcv7dM0/Z/9k=" class="rISBZc M4dUYb" style="margin-left:-23px;margin-right:-7px" title="https://tejaratnews.com/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-97-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF" alt="Image result for ‫زمان واریز یارانه شهریور 97‬‎" data-atf="3" width="144" height="90"></a></div><div class="tZW6Bd rg_el ivg-i" style="width:118px;height:90px" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD0ASgDMAh6BAgGEAk"><a class="bia" href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;ictx=1&amp;fir=697b7E7-yoK1TM%253A%252CyGV77j-ofI7xrM%252C_&amp;usg=AI4_-kSMy92C9LhrMXd7gqh65LvTUE_uog&amp;ved=2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAIegQIBhAK#imgrc=697b7E7-yoK1TM:" id="697b7E7-yoK1TM:" role="link" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAIegQIBhAK"><img id="dimg_7" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFoAgQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAEBQMGAQIHAP/EAD4QAAIBAgQEBAIHBgUFAQAAAAECAwQRAAUSIRMxQVEiYXGBBjIUI5GhscHRM0JSYnLhFVOCkvAkY6Ky4gf/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMABAX/xAAnEQACAgICAgECBwAAAAAAAAAAAQIRAyESMRNBUQShIjJhcYGx8P/aAAwDAQACEQMRAD8AnosnpKCFWq+HpTcRgaYkPe37x82v7YX5t8UhLx5fueXEP5Yr2a5zUVzk1Etl6IOQwmkqmkOmIc9tWKuQEgusri7mSokZ3PQnc4gp6arzWcQ08bN/Ko+/DLK/h1pYhV5nJ9HpzuGYeJ/6R1xZYIbU5hpIvodIRvv9ZL/UcJxbGsQLlUlKiUqTLK43fQdk98dK+AMsSnyWoJa7VMpDMBzCi35tisCnjjS20cX3ti3qlJQZblsVRIYVePXcx6gpI1G5vsfFse4xRJWDfoKr6RaR9evWZl03OrwKCOXO25HLCH4mql4SQyKAQeIC42ba1gffy6YsdDV0rxSK1bE7Pe13JNjb+IDr5dsAvTrLmj0cE12SMSaibgb8uRF9x9uGL437YHBNPHlkMMUjJIYANVt49r38tziGiz6eny9Gr5TK4QsbpuRfbl774lSJnrvrEdeGdMpYbqoBJJ6W+4/Zg3MMko6uJVLSLpAAINxtvyPthW0Fteyr1MzZofps7ao9yqE+FV7YQ1cscAIS+k/JfqMWWo+FpV+ro6pFi28Mik2+w8vI4Ck+F2inWapqHmI5ACy/Z+uOfxyl2V8kYrRVpcorK8K4kRE5lJFI9N/yxFLkdRChvEWX+KPxD7sXqm4UP1TqwU8iBsPu9MZqKFVOx0k77Gx+7FPEiLySRzZNLagxHFQ2dOWMPPEt7bHFg+MaF3y9Z0vxYGDFgNyh2O/rY4rmU/D+bZmslRSU5EEW8lTKdMaAc7ticocTeSxLxR5fbj2Ibf8Aej/3Y9jaFtlhy3LqzNagRxI7seg7fli2ZflVHlrBURa6uHP/ACov1wfEmqEQUsf0Oi6qPnl9TgqGJUjCxKEjHM9/1xZRIkawM0vFqXM855EjZfQYldhGb/NJ26DGxYKp0eFerHmcAVNQLfV3A6t3wXoxrPLqcmRib87dBi6rm+T53CzzQTwolxqnjOlfJSpO/Lp0GOd1rvBtIjRkjV41I2774d5BBLUfD87s9lWTUhVrMVPM2G4HgYX/AEwLt0PFPssqZfQzPwcur4pGAFoldWI/03DDkOmPJl0tE7SaRHK5AVgWQ+fhPXbFafLZUqfosOQx1VAJInaskJJ0tqDMCdlKtfe3hC2OxxJPNWUUhospzOujqlh+lKTKOA0YJGmzAgHkb99tjizxTr59hWWL1/A/rcxqaejn+kprj4ZuG8BIt0OJWzaMjeGUH+WxvhFBm+arSKKlaGocKA7NAUB6W8LAHn2w4onhrYkNVS0Uc0rOIlVv2oUAsV8PIYlTXoZoGrMyjkAEbyw2NyTFqv264XnMm4pE9XTum1tSNF6+Xl7el2UByutqMxjho5I5sukKSK5KrI2kkHpsSpFudrHrhVEaGvy2irczrGjqZ6cPIUNrkFhfSO+nti3jko20JHJFukTKOPMoppkLg3Fmv77A4ZyC6C5Gry2ucIhHBBNTUtBWKIKuOq40jrp3SO6BjtsCb+uCXizAAyU9UZUtYWZWHuT+PPywJxpJv2bkpNpejNZTrOoDBTGbq6nbUp5jy3tis/8A6J8VvU2yDLaVqDKqewWICxl7E26dfPDioqswp42app45kOxKXT32v54T51lUGaRU5icx1DqWgLLz/lJG39ziMo2bo5pw/PHsGf4fUf5J/wBwx7CcQWzr2kDeXdui/riOonVBeQgm2yjEFRWaAVh3bq2Fk0wXdyS56dTitgC9c1bOkYtd3CIgNhcmwxvBDUpMfo4hlqHaOOkfUHQs6lxJ5gKpI57222wBlU3EzeBCw176FHRipC+97YKgp48xoIS7aaJoacmojlRTTSRx6DqDEbc9tr7EHFcEE2py6v8Acnkk0mka1+XVklKlKZ6ivlaV5kbcycMqmq6kkr4trHqD3w2+EnEtTCu3DqMsK2DdYpiP/VvvwpiqSaERtmLO7yyJR186lfDG0LoWvchdasBe9icZhjrkrIJIc1y6PMU+rgpI1UQBG2K3A4dyT8vXvewx0+KPlnKc0n18fFCeSXjjGKdLY5zebMYswlqMul4WXZXKiPToxtUlghl1dDtIo36cuuHOaslDmOXZasSJR1jzQvLYExsACum/IagCRyPtio1eUZ8ax5KnMKVaueVJjTK7aHKDYkKvD2t39cN4qX4irK6CbOp6PRTsZY4oAjO8gVguydr33IHuRik4Y1FfiTpP+vvsSDyW9PZJk1fDV5csdbRo67tI0kYZALFidx0Fx9nLlgQT5nWZtSV8sAgp5qOoOXU9/EqBQQW25tsfbDKSko8uppVzGocRSgwkKNTbgryGyki9rnthQ+QzZXwK3KM4EtVHsiV2hU4ZBG12Ze3YEctxiH07x1JSdN63/tF/qFPkmlpDSgqpa/M4aKVdlpo6pHb52NykgY9SLhRflw/PC3Lqfh/CdFmTBZRBQSOKci3EId9iQQbdTboDgjLZ6+nzRa3OqmiMpT6OkdOUCxKzhnZtIC8wBzJ3JNrY1hpJMmoKOSviZIaGlCzSNsrs12KL/ESWK7X78sGXGK4Le49e+7ETk3yeuyOop6XiZY8U7LS1EVbIpJF4lanU25cxywtlFLwWWgAQClWrhq0GmST6wo4LCxtuLD+S/XDT/C658iydqOWCKsp4Q4SosFdJEsynVtytsehPbCbMlrMtonfMPoyF4vo9NFRxqI0ViHYkqNNyFFhcne+1t9lWNQb5LSar33oOOUnNa7af2DKbPqdI1Ssaoik2HjvIrH+oi49z9uJ+JT1ZGiCRwr3EiJp35XB1b+t8UaaQzPqkbUTyJ6YIpM1r6SwgqX0Dbhv4lt5A8vbHnLJ8nZLH8EGo/wAM3+//AOsZwp+n1P8AH9w/THsHmiXBl1mqFUFUsTgEs0xdAGYg2N+v9vPGFSSSO+nSoNrk/h3x53JjYW8K2JQdT3P44YBtFKYWSSMkTLurj5gQbi3bp74IZ8pqpBWTZdUiWTdkimCRFj5aSy37A7eWIY4WYq/DIXSDYmx36eWMhXLK+jXvYi9tI8vfFceWeN3B0LLHGf5kTVU0lQ4do0UINKIgssSjkFH/ADqeeNaKGOTMqaGSYxapF1SAX4e+zH3/AOc8TQIx1grZUNgdXPy9RjSekvcFfC4t78vw2wj2OlR0Cur6eGVpI0JdnCs7Hhom5sGPOwLeVu/PAsNfMqcevaOGkeMEBPCLm1ltzbbbryHoBfhuuGa0BaVtVRENLk73I5P56l69SjYWy5XmVbWa6usEnDcorybarkX0gDuQOm4tewxRNUCm5dhGcZotZTvTQrwqe4JcjfY7W6D3/PGKOld4IzHEwC7amXdj5Dtc+g9sGwZVBQgvKTJKm9l8T+w5L+7z8x2OBa3Mp0h4wQ09IXCs0R8RHm536ADkL2GFf6FdBBhoqN1SplUykgcP5nY32FuQ9+/S18a1uU5bmFe1VXQzmRHLmETkxSeZBFxfqBbrjXh5VT6auNVLjdHDlvsBNh1wBWVs1VYgiMD5V7+uNDJKDuLoScFPTGM+cRrVoyoJ/rAX6Ai+4wizXiCiqlrM9/xEvE6RwlWYgs+pGNxYEbk9jZdwdiqSkkqkG3DS29huca5nV5Xko0ym9R0ijAaT36DGWRxi4r2CUItp/BzszSRuY5lKSDmCLe/piVZeVzfGfibMDmEislAlPpJIcsWcg9+mFVNOykK5vfrjllCmVWSzXiHGMQ6j3x7GBaL8ZGfhlQWDHSbD5R6dMbxoI5C0gF1BvpN7f3Hva+N4wYyy/LrO5HPl07A88SQxSMHHC0FGGkk7W23BHvtz6YuSoyqvNMqmO8bKTz5evf1xvTheEzyncDxaDs3TY9u5t02xKKdwEga6q37v5H9P0wRPCIYNSxi6tbxtzF7dPw5nDIYW1cjxxlxExKiyhdgD0t2A6k4PtLUUerhaDou+rkB39+3PBNFlYqHVrEIvPVbb9SP79sMa+OOChkiVRa2/n+uBQSpZNm4ynO0mdiad/BPc/uk8/bn9o646BU1qwI1zwETw6ubn0I/L7ccmzFdMpt3xafhuvkzWgSDit9LoyoDX5KPkb8VPt3xoPdCSfwWCirkkrHRUCiQkRsqkatPI6uRuPELDlzOIM7zGFIZaNLSO6FSAdlB2+3CjMs4p6OA0uXnVUITFLKqW0rckqvuSAPv5YHoKWWqAe4SI2vIbbk9B0JPL3xSVBxp1sky5CFMA+smYi21l5W5dPz8+jSKGCKmerqpljiAuZpdlUeV/+dLY0q6ug+HqIS1ZszDUkC3DP5t1A33v1GOe/Eed1Wewmaoa0SSDhxL8qf388Skx5TrosuY/E4qiabJC8MA2aoOzyel+Q+/0xX2g0Tca7O25Opr3wuoZjHIUJ64cRtr2J2xCUnZSKTQNVQCoj+W4PY2wonpdD2tuMO4pTHxFkjOknYjAlSBIw0EG5xbkpKyLg0yub+ePYl4bY9hNA4s6pJTl4ww2359j0OJwQkbsu5jubqLlSOYUdT0v9mJ4P2En9B/DEcH7Wb1B/wDHFgmFpjG1jZdZ2bnZ+h/I4ZUNA9Q/Fm2RbhbdB2H5n7Lb4gTepYHoqAeV73xZHAGwFhbGMCyARIqp4VXkB0wlzKXUrKLm/PDWuJs2+Elb+yb0P4YYxS85ISRvLC3Is6fKc7gql1NETw5kXm8Z5j16jzAwRnW5X0OFOWAGrY2GyG32jEJOmBnYJMvhq62OpASYBNQtylvpKN6WG3rhZnWfU2SRfRqThT1yLp1WGiEe3XYbeWJaCWRPgTiI7LIsMgDA2IAZrb45rmRP0W9zcsL4pKWgWNpqvK8wQPX1v/UugEsjhm1a5ANQ2sCiX8txbljWY/DENNKrVVQyFgY44rm9o42Iuy33fiKLgcrm1hesDniOQ+M+mI3sVOy0yxfDrVCrT5k7Mp1lyGCutnso8F9Xhjvt+8bbjBkz5U0apQ1qEJNINRRgeHxH0H5fEdIXqLbdzajAkOCD1GHNN87/ANZwJdFIW3RZ7ZU0hE9QEQzql0dnIS6Xb5d7guT2IAF8AVAysgNQNUma6llmFtiDcbDmCL/6gBexOB1+UY2i+Z/XCFuL+RHpGPY3x7BBbP/Z" class="rISBZc M4dUYb" style="margin-right:-11px" title="http://namnak.com/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-96.p58050" alt="Image result for ‫زمان واریز یارانه شهریور 97‬‎" data-atf="3" width="129" height="90"></a></div><div class="tZW6Bd rg_el ivg-i" style="width:116px;height:90px" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD0ASgEMAl6BAgGEAs"><a class="bia" href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764&amp;tbm=isch&amp;source=iu&amp;ictx=1&amp;fir=BVJqLpPCLrTTCM%253A%252C09zxu4VwdQ_TGM%252C_&amp;usg=AI4_-kT4PF6L1INwbqne_fnkoKhEVZzaiw&amp;ved=2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAJegQIBhAM#imgrc=BVJqLpPCLrTTCM:" id="BVJqLpPCLrTTCM:" role="link" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBD1ATAJegQIBhAM"><img id="dimg_9" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFoAhwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAf/EAD8QAAIBAwIDBQUGBAILAAAAAAECAwAEEQUhEjFBBiJRYXETFDKBoSNCcpGx0TNSwfAV4QckJTRDYnOCstLx/8QAGAEAAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDAAT/xAAfEQACAgMBAAMBAAAAAAAAAAAAAQIRAxIhMQQiQRP/2gAMAwEAAhEDEQA/AOvaQvs9OtfOFP0FXOXPrVfTB/s20/6Kf+Iqzw5xXC7vhSwLq1pALhZpSfZtsyKOe3Oh5u1j7tpCIV6tzYg9c9KPanbmWMFfu0BeHGxHlXPmzZEtTr+PixS+z6yG2klgmLcbMc5JY86ZrS4FzED97GGpdEJLZJPIA+dW4LoWXedgAdt654ZW3RbPji48DJBwy/Okjtdbys0NxZ731vMskQzji3wR6EEjNF73WpZCFhPsg2wZscR9BQxuZO5J5knJPzrux4JWpPhxqaimgZf2014WeV+AkHgjX7p6ZND7WU+6cB+KNypHlzH1zRyXkQaXppovf5Y4ZA3tF72OjDf9/wA66pRT4yak14QahcQW6NcXLIioP4jdKSrztqkl/DDZR/YGRQ8rjmM74HSmLtFEL3SbuDmWjJX1G4rlum6dc6hNw2ynAPekOyrVEhW2dTaXvDfrU0UTTvwgnnzAqpptvLdyJEDnAHE1Fr6SKztXEasCuVyOhB2z+QqWSevh0YcW/X4RR29qpbI4sdWrGUOwAGfXpUVv9uxnX+G+CM/345qb3iKNsINzsT/fzqVt+nRql4Q6lFwWUgxjYfqKyqmsX6+6OoPh89xWVSPhCb6dw7N3JudGtTIOGWONY5V8GAGfz5+hooBS9pbx2XuDJIGiuYI4pD/LKFHCfmO78lo/xjpW2jB9OWj1hmqVzbW/C0knCgAyWJwBVa/123tyY4cTSjY4PdX1P9B9KTtc7S8M7RN7S8u1XjFrAPgHieg58zv60ksP9Roycehm9ulUsICFQD+I4wPy/ekfXO2draMyWAF1c4wZSe4P3+W1Ll9q2tdpJDGfs7UNwlFyEU+BPNj5bnwFHdG7JQWaC61BwvDvxvgMPQcl+rfhq+L42PEr/QyyynwXoT2g1bV4LlVmknjYSIW7qRjP5AH6+ddB1LU7bT4uK6cK2NkXcn0oBqfaeC0iNto8aqo5ykfX/M0nTXtxf3JSHjuLhzjiwTv5VSUrESGptSk1gSO83u9ojcPs0Pff1PhTJ2V0zSbywuLq6gdYLaQJEYnIIOOJifHbHOkez0S7tY2SWdWnkIMka7iIf8x5Z8q6z2Q02G37L21sbpY5ZC0xO2ck4BwfLFKG1+g1+xujagrGxv7qLGB9pwkbjI5gE/nS/e/6M9VsoQumG1uIVGyKfZN+R2+tN+phoLCSJIH4igjQKDxKOHAYdeXh51UgvdQs9HSK2cx3KrxFWXix3thg+tFp/hZ4bVpiZc2d1oGmq91DLb3APfVl+LPMDoflQ63NzKJjOQIZm4uE7kbAb/l9afNc7Qe/R/4XKEBlGZGZRjA6b9fOk/UXit2Ig73HsADzbrjyrllGmdcG9ela9vYbC1OXCgDbyFAW1VWUspJLbjA6UUuOzd7dsJ5pUC81RgRj57j9KHXWmy2BPvETLCeT8OVB8CRsM0dWvRHNPxgu9luJ4mOMA4O9ZW13dQCJ0j5+A361lUjdEZtWdrutbsrjSY7KFZJHNsgHsz/Dbh2bJ2GCFP8A29ajl1W8uYVjncICBxpFnDHrk8z6UD0wxnT7cwDhQxg4AxvjeroNO4RbtnPZZWTYCh1/pl3NqcF9p7wJJweynMykgrnKkAcyD+tWJr22s4TJcSBV86VNY7WyOrx2h9jD/OfiYf0plwwaafTOzcPBGTc3e5LOctxHc+S58BSlrfaOe9kxLISM92JeQoS0l1qEwitVZmY8wMk0y6T2YgtJA98PeLvn7BW7q/jbp6CsYEadpF7qwMsxFvZA4aR9lHl5nyFOGm6bFZxBLNGiVhhpWH2sn/qPTer0UBYq7lWKbLhcJGPBR/ZreaVYkznn16msYhdI4VEcaDi6L0z/AFp31GK7tJIIoLKOeBYUTIJDjA8juPltvXNb27C53HpRfT7vUB2ehl0y7NsxZ1d8kjiB8OXw/wDysn0ZRv0bL3UjeyW6SWXCRIDNk78AzkAHFb28Not8J4543UMBHE64IBIHXnjflS5FrmsRWzO8cF2SvF7No+FhkDbK4GRnwzUi6vDeQRveaXLAxYErDOrAEcviwPlQkmytUqGHVdN0+6RjLax+LMo4T+YpZfT9EjlU28arcDl7XJP5t5nlRc6dbyoTFPPGRjZlGVOAcHHkRQu90+SNif8AGIozjbjJH6mhBIa+Ue2qBnaByvDjugrjeqGuaTHc2FxA3CFlUqTjkeh+RxViyfUIpXC3FpdIQfgkBPl4Yra4vriPLXNk4UDvMh4vocU7XSUvTnHaPsxZdmdIjOqXTT6zcKrrZwMAsCEjvO2+5GwArKtdstFa7J1OzYSNIoaSPkxGQoYD6EV7SqJJsMaHcCOJIc4RkDJ5bbitr7Xljk93sUM9weQXcCgcJ9tZogbhJQcJ8Dipop4LO3C28fAWHfJ3Ynrk0wSDWobv3Rrq5uPaXAOfZLyUfvQ3StDudTPt7hxFbD4pH+EeXmfKiH217JwKC2fyHrTJaQNJwGZg5QYVFGET0FAx5pdjDaw8FgjQoRhrhh9rJ6fyii0EKRIFVeFfAcz61GHVF4iw2+8arXF2SpCngTxPWsYsXV4qDgjwzDw5LQe6vCS2GLN95vCq11dEghDgZ+Zque7szLnfAGBtWCRTuSS8h7uOWedPvY67049nUBVGkgmPtEwASW5E52xtjJ8KRTbiXDFthTL2FhlbUrmGIMIntTxcDYKnI4Wz0PxYI5UFH7WPs6oa5ptOCSyX8QhkZ9kx33UAAbc8H8qGWV5I0ckccELcM5MRdeJ1XOVz++a3t9N0y3uOGS6mu7iV+82Syls8Pxcuh2y3I55VLq+oDTxBHpxjDpIOOJAD3cdWPL5YPlVJKx4ytenj2uoTTB7h+COTZizY3HLlsds/Sq1xZ6fCeGS5eRwN1hQft/WtriS71F2X4kbYgZw3z5tUlvp8EaBblzI6/cHIev18al4YVtYk0uFAUjneRmABkYYXzxk+FQ22uf4ah2aeInuoZSGHpzGPlTDrklmLOS0ESgOMFI1BPrnkPWuaXM7Q3DQTjDr9R0NCV+jRpqmOV3qFrf6dLKpgQrjYyjjXLDmMDFe0iXMytA3yrKKlwlKFMI2j8McYP8oqwYllmUuSFY97HPP+dU4P4SfhFW4JCMMNiDmmJhy0tlWIbeyi/lHNqttcJGoVAAB0ofNeHhBPPGc1V94LNnNYwRknLAs+Wx0FUHmkuX23Udc7L61LG+aiaNkJjVuFWyQ38pxWMRjIBVULNsG4ebCpBAVbfHFnY5yRUyJwFmXvHlkjx8vlVmGFncBC0hzxE9MHp50aCQ20TYCunCMb5Od/Cp7eVtJvkuW4jEx4ZQN+NDjPzHxD8I6Zry5imlBSEcLHZRw5A/vf5+PWfXbaS30tHmPHIQBjl05msOkMWqWl9Isa6RJEsVwgZnAOTy5MOhzjYb7+taRaTBYqzXB94lj/AOGg5eo6fr5UI7HdopG0iSxkctNaAmNV2Z4zyGfI7fNaJDVDbK1zcsvsHGI1X7xBwAvlzP5U/WgKWr1RtNdLJNJZXkj2Q4AVSI8PEv4tyeWMeXIVVub0rEsFipVEHApPNvKqEs02qXyS8I4k+EZ7qjPXxNZrmsWXZuB2mX3m7IAWBTgjPVj90fWkaopJ11lkWsSWxub6Vbe3A7xZsZ9T/SkjtZfadd25XTbBjwk8Nyx4PmBzI9cVkupy62xnvnUn7kYGEQeAFQmEH/VzspGV9KSMk5UwTT1tCyl2xiKSMCeeayrOp2ixFuEYHTasptUiW7DsDfZJ+EVZhxxgnl186pQfwk/CKsxcxWAEpJI3UAjlyqIeVQ/eFTpyrGJ4Dk0QW39qm2cgcxVC1+IUd0/4hRCiCC3jjVnZE4yVBzyLHYfr6nyq3bRSZKpGGdmGB4Hocft1zW8QAuZQBgd3l6n9qK6EARIxGWxz6/ERRHSPbPTkso+J8F8525A9aC9ppfa27L4bk0w3hJQ5JpU7Qk+6n8QrIz4IkGsHR9Ugu1Uusb/aRj76feH5fXFdFutJXVruK8huZZbZ0EkYDDGDjHD4Ajc1yK472oRBtwZdweu9dKeWSP8A0cho5GVuMplTju+0O3p5UE6FTpkXaPtVbaLC1poxV5xlTMN1Q9eHxPi1IMBm1JbkPJx3MzBhxNu5G53PXANVtS/3sjoFGBQ67+FR0wf1oE5Nt9Gy10vU7eY8VpIImOQxZR9M5xjfyHOiUljOyI0sDqxB4fHAGf79KQtLVSXyoOx6elNNpFHwfw16dPKpzSTsvjk2qNtQsrmKCR7mMhQQq5YHf5VleSogt5SFUEkbgelZW2C1R//Z" class="rISBZc M4dUYb" style="margin-right:-19px" title="http://namnak.com/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-96.p56386" alt="Image result for ‫زمان واریز یارانه شهریور 97‬‎" data-atf="3" width="135" height="90"></a></div></div></div></div></div></div><div class="DUU6i"><a class="Q2MMlc" href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;ved=2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBDsCXoECAYQDQ"><span class="EZRelc z1asCe lYxQe"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 4l-1.41 1.41L16.17 11H4v2h12.17l-5.58 5.59L12 20l8-8z"></path></svg></span><span class="wUrVib">More images for <span dir="rtl">زمان واریز یارانه شهریور 97</span></span></a><span><span class="mM8lEe bl"><span class="gl" id="irl_r"><a href="https://www.google.com/search?q=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+97&amp;client=firefox-b&amp;ei=c7isW4reCdCDsAeR6LCwAw&amp;start=80&amp;sa=N&amp;biw=1440&amp;bih=764#" class="a-no-hover-decoration" id="irl_r_a">Report images</a></span></span></span></div></div></div><div class="bkWMgd"><h2 class="bNg8Rb">Web results</h2><div class="srg"><div class="g"><div data-hveid="CAMQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwCnoECAMQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="http://www.bartarinha.ir/fa/news/777058/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B9%DB%B7"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">حذف یارانه متولدین ۹۷ - برترین ها</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">www.bartarinha.ir/fa/news/777058/حذف-یارانه-متولدین-۹۷</span></cite></div></a><span></span></div></div></div></div></div></div><span></span><div class="g"><div data-hveid="CAMQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwCnoECAMQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://www.bartarinha.ir/fa/news/777058/%25D8%25AD%25D8%25B0%25D9%2581-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25DB%25B9%25DB%25B7&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">4 hours ago - </span><span dir="rtl">در حالی که طبق قانون دولت موظف بود نسبت به حذف <em>یارانه</em> سه دهک پردرآمد جامعه اقدام کند. اما گویا نوزادان ... <em>زمان واریز یارانه</em> نقدی مرداد ماه · کاخ سفید از&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAAQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwC3oECAAQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="https://fararu.com/fa/news/329519/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">زمان واریز یارانه نقدی شهریورماه - فرارو</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">https://fararu.com/fa/news/.../زمان-واریز-یارانه-نقدی-شهریورماه</span></cite></div></a><span></span></div></div></div></div><span></span><div class="g"><div data-hveid="CAAQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwC3oECAAQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://fararu.com/fa/news/329519/%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B2-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span dir="rtl"><em>یارانه</em> نقدی <em>شهریورماه</em> بامداد یکشنبه <em>واریز</em> می شود. ... به گزارش تسنیم، هفتاد و نهمین مرحله <em>یارانه</em> نقدی <em>ساعت</em> ٢٤ روز یکشنبه 26 <em>شهریور</em> ماه به حساب سرپرستان خانوار&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAIQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwDHoECAIQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="http://www.baeghtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-3/26124-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">رشد لاکپشتی "پکرمان" در شهریور - با اقتصاد</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">www.baeghtesad.com/.../26124-رشد-لاکپشتی-پکرمان-در-شهریو...</span></cite></div></a><span></span></div></div></div></div><span></span><div class="g"><div data-hveid="CAIQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwDHoECAIQAA"><div class="rc"><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://www.baeghtesad.com/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B3-3/26124-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%25BE%25D8%25B4%25D8%25AA%25DB%258C-%25D9%25BE%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25B1&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">9 hours ago - </span><span dir="rtl">رشد لاکپشتی "پکرمان" در <em>شهریور</em> ... بر اساس این گزارش در دوره ی شش ماهه منتهی به <em>شهریور 97</em>، مبلغ فروش خود را ... <em>زمان واریز یارانه شهریور</em> اعلام شد&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAgQAA" data-ved="2ahUKEwictKKfhNvdAhXKsKQKHV-FCQU4UBAVKAAwDXoECAgQAA"><div class="rc"><div class="r"><a href="http://www.iscanews.ir/news/971300"><h3 class="LC20lb"><span dir="rtl">حذف یارانه متولدین ۹۷ - ایسکانیوز</span></h3><br><div style="display:inline-block" class="TbwUpd"><cite class="iUh30">www.iscanews.ir/news/971300</cite></div></a><span></span></div></div></div></div><span></span><div class="r"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://www.iscanews.ir/news/971300&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="s"><div><span class="st"><span class="f">3 hours ago - </span><span dir="rtl">... جم، ارگان مطبوعاتی صدا و سیما در شماره امروز خود (پنجشنبه 5 مهر) از حذف <em>یارانه</em> نقدی متولدین سال <em>97</em> خبر </span></span></div></div></div></div> text/html 2018-09-27T10:57:29+01:00 www.niaz.biz ایران تو باد معده http://www.niaz.biz/post/3 <span> <h2 style="text-align: center;"> فواید <a href="http://www.delgarm.com/health/167275-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87" target="" title="">گوز</a> و دفع به موقع باد معده</h2><p> شاید با خواندن عنوان مقاله پیش خود فکر کرده باشید که چه موضوع زشت و به دور از ادبی! اما این مسئله سوال خیلی از افراد است، گرچه هیچکس حرفی از آن نمیزند.</p><p> این روز ها مردم نسبت به همه چیز خجالتی هستند. البته کاملا طبیعی است که هنگام دفع باد معده همه احتیاط کنند اما برخی اوقات شرایطی پیش میاید که از کنترل شما خارج است!</p><p style="text-align: center;"> <span style="color:#c0392b;"><strong>اگر میخواهید سلامت خود را به خطر نیاندازید باید به موقع بگوزید!</strong></span></p><p> در ابتدا باید بدانید که <strong>خارج کردن باد معده </strong>یک عملکرد کاملا طبیعی در بدن است و بخشی حیاتی از فرایند هضم غذا محسوب میشود.</p><p> همه ی مردم دنیا برای اینکه سیستم گوارش سالمی داشته باشند باید بگوزند، اگر اینکار را نکنید سلامتی تان به خطر خواهد افتاد. در ادامه به شما 7 فایده گوزیدن به موقع را خواهیم گفت.</p><p style="text-align:center"> <img alt="فواید گوزیدن در مجله دلگرم" data-src="http://i1.delgarm.com/images/seprator/sep33.jpg" class="lazy loaded" src="http://i1.delgarm.com/images/seprator/sep33.jpg" data-was-processed="true"></p><p> <span style="font-size:16px;"><strong>1. رفع احساس سنگینی</strong></span></p><p> اگر پس از خوردن یک وعده غذای مفصل احساس سنگینی و ورم در شکم خود دارید احتمال بدلیل این است که باد معده خود را خارج نکرده اید.<br> خارج کردن باد شکم پس از وعده های غذایی از احساس ورم و سنگینی و ناراحتی جلوگیری کرده و به شما آرامش میدهد.</p><p> <span style="font-size:18px;"><strong>2. کمک به سلامت روده ها</strong></span></p><p> یادتونه وقتی بچه بودیم مادرمون میگفت زشته یه موقع نگوزین ها و باید خودتون و نگه دارید ! باید بدونید که نگه داشتن هر چیزی برای مدت طولانی میتواند بسیار مضر باشد.</p><p> در مواقع خاص که ممکن است آبرو ریزی بشود هیچ اشکالی ندارد که باد شکم خود را نگه دارید اما اگر این موضوع برای شما عادت بشود و تحت هیچ شرایطی نگوزید <strong>سلامتی روده هایتان به خطر خواهد افتاد</strong>.</p><p> </p><p style="text-align:center"> <a href="http://www.delgarm.com/health/167275-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87"><img alt="گوز ، فواید گوزیدن ، فواید و خواص بوی گوز ، باد معده" data-src="http://i1.delgarm.com//images/news/a18/1397/06/26/%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86.jpg" class="lazy loaded" src="http://i1.delgarm.com//images/news/a18/1397/06/26/%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86.jpg" data-was-processed="true" width="800" height="534"></a></p><p> <strong><span style="font-size:16px;">3. گوز یک هشدار جدی است!</span></strong></p><p> باد معده میتواند یک هشدار جدی برای برخی مشکلات و بیماری ها باشد. اگر باد شکم شما بوی بسیار بدی دارد و خیلی زیاد است و یا هنگام گوزیدن احساس درد میکنید میتواند نشانه ای از بیماری <strong><a href="http://www.delgarm.com/health/disease-and-treatment/167277-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B2">عدم تحمل لاکتوز</a> </strong>و یا حتی <strong><a href="http://www.delgarm.com/health/disease-and-treatment/162634-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87">سرطان روده</a> </strong>باشد.</p><p> <span style="font-size:16px;"><strong>4. بوی نا مطبوع گوز برای شما خوب است !</strong></span></p><p> بله! درست خواندید. بوییدن باد شکم میتواند برای سلامتی شما مفید باشد. قطعا تعجب کردید اما تحقیقات علمی نشان داده است که هیدروژن سولفید موجود در گاز روده میتواند از بسیاری بیماری ها پیشگیری کند.<br> هیدروژن سولفید بویی شبیه به تخم مرغ فاسد دارد که در مقادیر زیاد سمی است اما مقدار کم آن میتواند از سکته و حملات قلبی جلوگیری کند.</p><p> <span style="font-size:16px;"><strong>5. کمک به رژیم غذایی شما</strong></span></p><p> باد معده هر غذایی بوی خاص خود را دارد. اگر احساس کردید که باد شکم شما مدتی است که بوی خاصی میدهد میتواند نشانه ای از این باشد که یک ماده غذایی را بیش از حد استفاده کرده اید. بطور مثال اگر خیلی نمیگوزید میتواند نشانه ای از آن باشد که فیبر غذایی کمی مصرف میکنید و باید از غذا های فیبر دار مثل عدس و لوبیا بیشتر استفاده کنید.</p><p> <span style="font-size:16px;"><strong>6. گوز نمایانگر سلامت باکتری های روده است.</strong></span></p><p> یک حقیقت جالب: معمولا افراد لاغر و سالم بیشتر میگوزند. در واقع <a href="http://www.delgarm.com/health/152759-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4">سلامتی سیستم گوارش</a> میتواند به معنای باد شکم بد بو تر باشد. برخی مواد غذایی همچون انواع کلم ها باعث تقویت <a href="http://www.delgarm.com/health/disease-and-treatment/164897-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87">باکتری های روده</a> میشود و این امر منجر به هضم بهتر غذا ها و همچنین تولید گاز بیشتر میگردد.</p><p> <span style="font-size:16px;"><strong>7. حالتون جا میاد!</strong></span></p><p> بزارید واقع بین باشیم، هیچ احساسی بهتر از وقتی که گوز خود را پس از یک مدت طولانی در میکنید نیست.<br> حتی اگر مجبور باشید باد شکم تان را نگه دارید و یا به هر دلیل نتوانید کار خود را انجام دهید، قطعا احساس بدی پیدا کرده و حتی درد خواهید کشید اما به محض اینکه بگوزید همه چیز عوض میشود و حسابی حال تان خوب میشود.</p><p> </p><p style="text-align:center"> <img alt="divider" data-src="http://i1.delgarm.com/images/seprator/sep22.jpg" class="lazy loaded" src="http://i1.delgarm.com/images/seprator/sep22.jpg" data-was-processed="true"></p><p style="text-align: center;"> <strong>ترجمه توسط مجله دلگرم</strong></p> <br> <a href="http://www.delgarm.com/health/167275-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87">۷ فایده باورنکردنی گوزیدن برای سلامتی بدن !</a></span> text/html 2018-09-27T10:53:13+01:00 www.niaz.biz ایران تو مقالات جدید http://www.niaz.biz/post/2 <script type="text/javascript" src="http://www.delgarm.com/js/widget/last.js"></script>